Ochrana spotřebitele

Osnova: 
 • Setkali jste se s problémy při reklamaci zboží?
 • Orientujete se ve svých právech při nákupu zboží?
 • Víte na co si musíte dávat pozor při uzavírání kupní smlouvy?

Obsah přednášky:

 1. spotřebitelské smlouvy
 2. kupní smlouva

1 - Spotřebitelské smlouvy - nejsou zvláštním smluvním typem, jedná se o smlouvy kupní, smlouvy o dílo, popřípadě jiné smlouvy, pokud jejich smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé dodavatel.

 • Dodavatel - osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti
 • Spotřebitel - osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti

Spotřebitelské smlouvy se nemohou odchýlit od zákona v neprospěch spotřebitele a zároveň se spotřebitel nemůže platně vzdát práv, která mu zákon poskytuje, nebo jinak zhoršit své smluvní postavení, takové jednání by bylo ve smlouvě neplatné.

Také nesmějí obsahovat ujednání, která v rozporu s požadavkem dobré víry znamenají značnou nerovnováhu v právech a povinnostech, vedou k újmě spotřebitele.

V pochybnostecho významu spotřebitelských smluv platí vždy výklad pro spotřebitele příznivější.

"Presumpce platnosti" - resp. relativní neplatnost - tedy ustanovení se považují za platná, pokud se spotřebitel nedovolá jejich neplatnosti.

Druhy spotřebitelských smluv:

 • smlouvy uzavírané na dálku, tzv. distanční prodej
 • smlouvy sjednávané mimo provozovnu, tzv. podomní prodej

2 - Kupní smlouva - odpovědnost za vady věci při prodeji zboží v obchodě (zvláštní právní úprava)

Rozpor/shoda s kupní smlouvou
vysvětlení jednotlivých pojmů a doplňující informace

Záruční doba

 • na co se záruční doba nevztahuje
 • jaká je záruční doba u jednotlivých druhů zboží

Záruční list

 • nejčastější dotazy

Uplatnění práva odpovědnosti za vady

 • kdy lze toto právo uplatňovat
 • jaké jsou požadavky prodávajícího na zboží, u nějž je právo odpovědnosti za vady uplatňováno
 • jaká je lhůta k vyřízení reklamace

Nároky z uplatnění práva odpovědnosti za vady

 • druhy vad a jaké jsou práva spotřebitele

Náklady uplatnění práva odpovědnosti za vady

 • kdy může prodávající požadovat poplatek za neoprávněnou reklamaci

Cyklus seminářů "Finanční gramotnost" je pořádaný Úřadem práce ve Frýdku-Místku.

(c) 2011 - TERRA FELIX s.r.o., Hejnická 4073, Frýdlant (dříve PCCL, s.r.o.), tel. : 773202015